Online Casino’s Nederland en de wet Kansspelen op afstand: Waar begon het en waar zijn wij nu?

#ad

Online casinos Nederland en de juridische aspecten ervan: bij DutchGamblers vinden we het prettig om je hier diepgaande informatie over te bieden. Wij hebben er dan ook voor gekozen om een jurist uit ons netwerk te vragen eens wat te schrijven over deze online gokwet. Lees hieronder meer, en voor nu alvast twee partijen die wij als zeer betrouwbaar waarderen:

Grote winnaar bij opening Nederlandse gokmarkt

Vaak hele leuke casinotoernooien aangeboden

Sportsbook, live casino en ook veel slots!

Bonus
6.8
3/5

Zeer sterke aanbieder voor sportsbetting

Ook genoeg leuke videoslots en casinogames

Duidelijke en vlotte registratieprocedure

Bonus
7.7
4/5

Ingaande oktober 2021 is de wet Kansspelen (wet KOA) op afstand in werking getreden. Deze wet treft als voornaamste doel om het online kansspelen efficiënter en veiliger te laten verlopen, alsmede om kansspelverslaving te voorkomen. Daaropvolgend is deze wet belangrijk om de kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit tegen te gaan en spelers te beschermen.  De toekomstige spelers kunnen vanaf nu fysiek en legaal online kansspelen. De wet Kansspelen op afstand heeft een aanzienlijke weg afgeleid tot de realisering ervan. In deze blog leest u dan ook hoe de wet Kansspelen op afstand is ontwikkeld en waar deze wet zich heden ten dage bevindt!

Achtergrond wet KOA (de wetgeving die online gokken legaal heeft gemaakt)

De spraakmakende wet Kansspelen op afstand is op 1 oktober 2021 inwerking getreden. Deze wet reguleert het online aanbod van kansspelen in Nederland en maakt mogelijk dat de Kansspelautoriteit onder voorwaarden vergunningen verleent voor het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. Deze wet kent een lange voorgeschiedenis.

In de gedigitaliseerde samenleving groeide de belangstelling voor innovatie en digitalisatie steeds meer. Hiermede groeit ook het gokken via internet (kansspelen op afstand). Steeds meer mensen nemen de afgelopen jaren deel aan deze kansspelen. Voor de inwerkingtreding van de wet KOA was het aanbieden van en het deelnemen aan kansspelen op afstand in Nederland niet toegestaan. Dit omdat het niet was geregeld in de wet op de Kansspelen (Wok). Deze wet voorzag niet in de mogelijkheid om vergunningen af te geven voor het organisaren van online kansspelen. Desondanks namen veel Nederlanders deel aan betreffende kansspelen. Dit betroffen dan ook illegale kansspelen. Gelijktijdig heerste er hierdoor een aanzienlijke risico op kansspelverslaving. De overheid kon door de illegale kansspelaanbod niet goed het overzicht behouden over de ontwikkeling van kansspelverslaving om vervolgens handhavend te kunnen optreden.

Met de inwerkingtreding van de wet KOA is het vanaf oktober 2021 mogelijk om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit voor het aanbieden van kansspelen op afstand in Nederland. De vergunninghouder dient zich te houden aan strikte voorwaarden ter verwezenlijking van de doelstellingen, welke door het Nederlandse kansspelbeleid zijn geformuleerd. Deze doelstellingen betreffen: verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van criminaliteit en fraude. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de wet Kansspelen op afstand en worden nader belicht in het Besluit kansspelen op afstand.  

Met de wet KOA wordt beoogd de vraag naar kansspelen op afstand te kanaliseren dat naar het vergunde aanbod verantwoord, betrouwbaar en controleerbaar is. In de praktijk werkt het namelijk zo, dat een succesvolle kanalisatie meer waarborgen biedt voor een veilige speelomgeving. Dit vanwege de strike voorwaarden waar vergunninghouders aan moeten voldoen. De vergunninghouders dienen namelijk de spelers actief te monitoren en analyseren. Ook moeten zij over interventiemethodieken beschikken bij signalen als problematisch speelgedrag.

De Kansspelautoriteit als online casino waakhond

De Kansspelautoriteit is de toezichthouder op de naleving van de wettelijke voorschriften door de vergunninghouders. Zij zijn een zelfstandige bestuursorgaan en voeren in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming het Nederlandse kansspelbeleid uit. Bij de uitvoering zijn zij onafhankelijk. Zij streven naar een wereld waarinkansspelen betrouwbaar zijn en aanbieders transparant. Zij willen ervoor zorgen dat de spelers beschermd worden. Het spel moet daarom eerlijk zijn en de winkansen duidelijk. Ook zijn zij voornemens om middels hun strategie ervoor te zorgen dat er geen gokverslaafden meer zijn en geen illegale praktijken. De Kansspelautoriteit is namelijk niet voor of tegen kansspelen. Het moet naar hun mening veilig en eerlijk zijn. De speler staat centraal in hun missie. Daarom hebben zij drie doelen ontwikkeld, welke ook naar voren komen in de wet KOA, namelijk:

a.       Het beschermen van consumenten;

b.       Het voorkomen van kansspelverslaving;

c.       Het bestrijden van illegaliteit en criminaliteit.

Daarnaast wensen zij om voldoende voorlichting en informatie te verschaffen aan spelers en instanties. Voorts zijn zij ook alert op gokgerelateerde matchfixing. In de afgelopen jaren is gebleken dat diverse voetballers zich schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. Hieromtrent heeft de Kansspelautoriteit aangegeven dat vergunninghouders moeten optreden om dit tegen te gaan. Dit kan middels het treffen van maatregelen.

Naast de toezichthoudende taken adviseert de Kansspelautoriteit ook de minister voor rechtsbescherming over het kansspelbeleid.

Strikte voorwaarden vergunningverlening online casino’s

Heden ten dage is het voor potentiële online kansspelaanbieder mogelijk om een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. De Kansspelautoriteit heeft aangegeven, dat zij strenge eisen verbinden aan een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen. Zo is de aanvrager voor het indienen van een aanvraag een vergoeding ter hoogte van € 48.000 verschuldigd. Om aan een dergelijke exploitatievergunning te komen, dienen de aanvragers bewijsstukken te overleggen, welke het navolgende aantonen: Dergelijke bepalingen zijn tevens genuanceerd in beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand. Gesteld kan worden dat partijen die een online casino vergunning in Nederland gekregen hebben over het algemeen zeer betrouwbaar zijn. Denk hierbij aan de volgende partijen:

Grote winnaar bij opening Nederlandse gokmarkt

Vaak hele leuke casinotoernooien aangeboden

Sportsbook, live casino en ook veel slots!

Bonus
6.8
3/5

Zeer sterke aanbieder voor sportsbetting

Ook genoeg leuke videoslots en casinogames

Duidelijke en vlotte registratieprocedure

Bonus
7.7
4/5

1.       Algemene informatie over de ondernemingsvorm;

Hierbij wordt informatie verschaft over de ondernemingsvorm van de betreffende organisatie. Ook moet hierbij worden aangegeven voor welk online kansspel een vergunning wordt aangevraagd.

2.       Integriteitsbeoordeling;

De betrouwbaarheid van de aanvrager zelf en om die van andere personen en rechtspersonen met wie de aanvrager een relatie heeft. De Kansspelautoriteit voert in dit kader een betrouwbaarheidsbeoordeling uit. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar of er sprake kan zijn van een ernstig gevaar dat de vergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten voordelen te benutten, welke bijvoorbeeld op geld waardeerbaar zijn. Zo kan de Kansspelautoriteit informatie vergaren bij het Openbaar Ministerie.

3.       Antiwitwasbeleid;

De Kansspelautoriteit verwacht een beleid waarmee de betreffende aanvrager aantoont dat zijn onderneming de risico’s op witwassen en financiëren van terrorisme beheerst. De aanvrager is hieromtrent verplicht om gedragslijnen, procedures en maatregelen te hebben. Dit wordt dan ook verwerkt in een antiwitwasbeleid. Hierin dient ook een beleid omtrent de beheersing van de risico’s betreffende matchfixing te worden opgenomen.

4.       Voldoen aan sanctiewet;

Op grond van de Sanctiewet 1977 is het verboden om bij te dragen aan iedere ondersteuning van een activiteit of transanctie van een gesanctioneerd persoon.

5.       Financiële stabiliteit;

De aanvrager stelt financiele zekerheid voor het nakomen van zijn financiele verplichtingen. Hiervoor dient de aanvrager diverse bewijsstukken aan te leveren, zoals een bankgarantie.

6.       Consumentenbescherming (reclamebeleid, verslavingspreventiebeleid);

De aanvrager dient een reclamebeleid en een verslavingspreventiebeleid te voeren. Dit ziet op het voorkomen van kansspelverslaving en moet strikt worden toegepast. Een casino moet immers kunnen aantonen, dat zij middels passende maatregelen niet aanzetten tot een verslaving. Daarnaast mogen zij ook niet in alle vrijheid reclame maken. Hier zijn immers restricties aan verbonden.

7.       Bedrijfsprocessen;

De aanvrager dient aan te geven hoe de interne structuur zich verhoudt. Zo dienen zij aan te geven of zij bepaalde werkzaamheden uitbesteden aan een andere organisatie.

8.       Digitale communicatie;

De aanvrager wordt gecontroleerd op de manier van aansluiting op het uitsluitregister Cruks. De Kansspelautoriteit dient dit goed te keuren.

9.       Spelsysteem;

Het spelsysteem dient gekeurd te worden door een keuringsinstelling.

Uit de voormelde opsomming kan worden opgemaakt, dat de aanvrager over diverse bewijsstukken dient te beschikken om de vereisten van de wet aan te tonen. De Kansspelautoriteit wenst een overzicht te hebben over, dat de toekomstige vergunninghouder geen fraude zal plegen, dan wel de speler zal aanzetten tot het ontwikkelen van een kansspelverslaving.

De huidige positie van de wet KOA voor online casino’s Nederland

Zoals aangegeven dient de aanvrager te voldoen aan wettelijke eisen. Hiervoor dienen zij diverse beleidsregels op te stellen en als grondslag van de aanvraag aan de Kansspelautoriteit te overleggen. Er worden hoge eisen gesteld aan een vergunning, onder meer op de gebieden van verslavingspreventie en consumentenbescherming. Hieronder vallen bijvoorbeeld het reclamebeleid en verslavingspreventie. Een aanbieder dient hieromtrent duidelijke en passende beleidsstukken op te stellen. Deze beleidsstukken dienen up to date te worden gehouden. De Kansspelautoriteit toetst streng, omdat zij kansspelverslaving en criminaliteit wenst te bestrijden.

Op 1 oktober 2021 is dan ook de strenge beoordeling van de Kansspelautoriteit ten uitvoer gebracht. Tot op heden zijn er 10 vergunningen verleend. Deze 10 aanbieders zijn vanaf oktober 2021 dan ook van start gegaan op de Nederlandse gereguleerde markt. Eerder dit jaar maakte de Kansspelautoriteit bekend dat er 29 aanvragen werden ingediend. Wegens de strenge toetsing door de Kansspelautoriteit zijn slechts 1 op de 3 aanvragen verleend. De Kansspelautoriteit verwacht wel op korte termijn meer vergunningen te verlenen, aangezien een groep bedrijven nog een aanvraag gaat indienen.  

Gelet op de verleende vergunningen wordt er vanaf oktober 2021 ook gehandhaafd op de naleving ervan. Dit wordt ten uitvoer gelegd door de Kansspelautoriteit. Het is nog onduidelijk hoe de uitvoering hiervan zich in de praktijk gaat realiseren. Naar verwachting zal met de start van de online kansspelmarkt het jurisprudentierecht hieromtrent ontwikkeld worden.

En voor nu: kies betrouwbare en legale partijen door onze casino reviews te lezen!

Deel dit artikel:
Gokje wagen? Speel bij één onze top 5 Nederlandse Online Casino's:
5/5
9.5
5/5
9.2
5/5
8.9
5/5
8.8
5/5
8.6
Bekijk ook:
20 maart 2024
Bruno Casino: waar moet je op letten? Voorwaarden eenvoudig samengevat
26 februari 2024
Strenge wetgeving in Nederland, wat is het effect op high rollers? Een up to date tijdlijn
12 oktober 2023
Sanctie Ksa: alles wat je moet weten
Wil jij geen reclame zien?
Wij kunnen wervings- en reclameactiviteiten voor jou verbergen. Zet een vinkje en klik op bevestigen.

Door te bevestigen dat je 24 jaar of ouder bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.

Wat is jouw leeftijd?
Wij zijn verplicht te vragen naar je leeftijd.

Door te bevestigen dat je ouder dan 24 jaar bent op DutchGamblers, erken je dat je je bewust bent van de risico’s die online gokken met zich meebrengt. Je bevestigt ook dat je op dit moment niet bent uitgesloten van deelname aan online kansspelen. Vergeet niet, gokken heeft zijn kosten, dus het is belangrijk om op tijd te stoppen.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+.

Ook wijzen wij op onze informatie over verantwoord spelen. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. Wil je daar meer over weten voordat je DutchGamblers bezoekt? Klik hier voor onze cookieverklaring, en klik hier voor onze privacyverklaring.